معرفی

مشخصات فردی

محسن ذوقی

نام - نام خانوادگی : محسن   ذوقی

پست الکترونیکی : .zoghi.m01@gmail.com;m_zoghi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی مکانیک به مدت 5 سالعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فني و مهندسي - گروه مهندسي مکانيک

مرتبه علمی : مربی

پایه : 21

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1371-01-20

محسن ذوقی
محسن ذوقی

محل خدمت :
    دانشکده فني و مهندسي - گروه مهندسي مکانيک
مرتبه علمی :
    مربی
^